Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Aktualności
 
2017-08-07
Konsultacje społeczne obszarów białych NGA

 

Zasady konsultacji społecznych
obszarów białych NGA

Informacje ogólne

 1. Celem prowadzonych konsultacji społecznych jest określenie listy białych obszarów NGA, które będą stanowiły potencjalny obszar do interwencji w III konkursie w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

Lista obszarów białych NGA dla III konkursu w ramach I osi POPC zostanie opracowana na podstawie danych przekazanych w ramach inwentaryzacji Prezesa UKE w 2017 r. oraz konsultacji społecznych obszarów białych NGA. Tak przygotowana lista obszarów białych NGA będzie listą ostateczną i po jej opracowaniu nie będą przyjmowane zgłoszenia dotyczące istniejącej lub planowanej do wybudowania infrastruktury.

 1. Podstawę prawną do przeprowadzenia procesu konsultacji stanowi § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1466), zgodnie z którym pomoc publiczna na budowę sieci szerokopasmowych może być udzielona na projekty realizowane na obszarach, na których nie istnieje sieć NGA i najprawdopodobniej nie powstanie ona na zasadach komercyjnych w ciągu trzech lat, co jest każdorazowo weryfikowane przed ogłoszeniem konkursu w drodze otwartych konsultacji społecznych dotyczących tych obszarów.

Powyższy przepis realizuje dyspozycję zawartą w art. 52 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1).

 1. Przedmiotem konsultacji są białe obszary NGA, czyli punkty adresowe, które nie znajdują się w zasięgu infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s (a w przypadku adresów placówek oświatowych o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s).

 2. Konsultacje polegają na zbieraniu planów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury szerokopasmowej na okres 3 lat. W ramach konsultacji należy zgłaszać tylko te inwestycje, w przypadku których przedsiębiorcy nie będą ubiegać się o wsparcie publiczne na ich realizację. Proces prowadzony w systemie SIIS dostępnym pod adresem: https://form.teleinfrastruktura.gov.pl/, w którym każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny może zgłosić planowanie inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową sieci NGA na danym obszarze.

 3. Lista obszarów białych NGA została opracowana na podstawie danych pozyskanych w ramach inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej przeprowadzonej w 2017 roku. Z bazy adresów „białych obszarów NGA” zostały wykluczone również lokalizacje objęte planami inwestycyjnymi zgłoszonymi w ramach konsultacji społecznych obszarów białych NGA przeprowadzonych w 2015 i 2016 roku (które zostały uznane za wiarygodne i potwierdzono ich realizację przed rozpoczęciem tegorocznych konsultacji), a także obszary, na które zostały podpisane umowy o dofinansowanie realizacji projektu w ramach I i II konkursu w działaniu 1.1. PO PC.

Współrzędne geograficzne do zlokalizowania adresów zostały pobrane z Państwowego Rejestru Granic prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju.

 1. Konsultacje społeczne trwają od 1 do 30 sierpnia 2016 r.

 2. Podmiotem odpowiedzialnym za proces konsultacji społecznych jest Ministerstwo Cyfryzacji (MC).

 3. Pytania dotyczące procesu konsultacji należy zgłaszać na adres szybki-internet@mc.gov.pl, a problemy z działaniem systemu należy zgłaszać poprzez formularz zamieszczony na stronie https://form.teleinfrastruktura.gov.pl/contact/

Zbieranie planów inwestycyjnych

 1. Zbieranie planów inwestycyjnych odbywa się za pośrednictwem Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS). Konsultacje obejmują inwestycje planowane lub realizowane w latach od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2020.

 2. Zbierane są plany inwestycyjne obejmujące wyłącznie białe obszary NGA.

 3. Użytkownicy zarejestrowani w SIIS logują się przy pomocy swojego dotychczasowego loginu i hasła.

 4. Podmiot, który nie jest użytkownikiem SIIS, a chce zgłosić plan inwestycyjny, musi wysłać prośbę o utworzenie konta na adres: szybki-internet@mc.gov.pl. W treści maila należy podać:

  1. Imię i nazwisko / Nazwę firmy

  2. Adres / siedzibę:

  • Miejscowość

  • Ulica

  • Numer budynku

  • Kod pocztowy

  1. Adres e-mail

  2. REGON

  3. NIP

  4. Formę prawną

- oraz załączyć dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentowania firmy.

 1. W odpowiedzi, na wskazany adres e-mail zostanie przesłana instrukcja oraz lista haseł jednorazowych. Należy dokonać rejestracji w portalu SIIS według procedury opisanej w dokumencie Konsultacje społeczne obszarów białych NGA. Plany inwestycyjne – Instrukcja użytkownika.

 2. Plany inwestycyjne są zbierane wyłącznie za pomocą formularza „Planowane inwestycje”. Użytkownik jest zobowiązany do zdefiniowania wymaganych atrybutów planu inwestycyjnego.

Można również zgłosić plan inwestycyjny korzystając z opcji Import/Eksport, przesyłając plik uzupełniony o dane wymagane w formularzu opisane w dokumencie Konsultacje społeczne obszarów białych NGA. Plany inwestycyjne – Instrukcja użytkownika.

 1. Jeżeli planowana inwestycja obejmuje adres placówki oświatowej, technologia planowanej sieci musi zapewniać możliwość świadczenia usług dostępu do internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Inwestycje nie spełniające tych wymagań nie będą brane pod uwagę w odniesieniu do placówek oświatowych. Oznacza to, że adres placówki oświatowej, pomimo uznania planu inwestycyjnego za wiarygodny, będzie mógł zostać objęty interwencją w III konkursie w ramach I osi priorytetowej PO PC.

 2. Jako potwierdzenie wiarygodności planu inwestycyjnego użytkownik musi przekazać co najmniej 2 dokumenty, z których (odrębnie) musi wynikać:

  1. rzeczywiste i faktyczne ujmowanie inwestycji w planach biznesowych (oświadczenie; uchwała organu uprawnionego na podstawie umowy lub statutu podmiotu do podejmowania wiążących decyzji inwestycyjnych; projekt budowlany lub projekt sieci; zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej; umowa o dostępie do budynków lub infrastruktury technicznej; itp.),

  2. posiadanie (bieżące lub możliwe) środków własnych lub pozyskanych na rynku komercyjnym na zabezpieczenie sfinansowania planowanych inwestycji (wyciąg z rachunku bankowego; umowa kredytu/pożyczki; promesa bankowa; wyciąg z rocznego sprawozdania finansowego; bilans rachunkowy; itp.).

Dokumenty wymienione w ww. katalogu mają charakter przykładowy – katalog został stworzony na podstawie dokumentów dołączanych do zgłoszeń planów inwestycyjnych w konsultacjach społecznych obszarów białych NGA, przeprowadzonych w 2015 i 2016 roku.

Użytkownik może dołączyć do zgłoszenia również inne dokumenty, o ile ich treść uprawdopodabnia planowanie i możliwość realizacji inwestycji.

Odpowiedzialność za skuteczne przekazanie prawidłowych dokumentów spoczywa na użytkowniku. Użytkownicy, którzy przekażą nieprawidłowe dokumenty nie będą wzywani do uzupełnień. Nieprzekazanie dokumentów lub przekazanie nieprawidłowych dokumentów (np. niepodpisanych) skutkuje odrzuceniem planu.

W przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów jakie należy przekazać prosimy o kontakt mailowy na adres: szybki-internet@mc.gov.pl

 1. Dla każdego planu inwestycyjnego użytkownik musi wskazać punkty adresowe, wymieniając je bezpośrednio w formularzu zgłaszania planu inwestycyjnego lub przesyłając plik w formacie.xml lub.csv, przygotowany w oparciu o platformę miniSIIS.

 2. Szczegółowa instrukcja zgłaszania planów inwestycyjnych dostępna jest pod adresem:

https://form.teleinfrastruktura.gov.pl/ w zakładce Pomoc.

Weryfikacja zgłoszonych planów inwestycyjnych

 1. Zgłoszone plany inwestycyjne będą podlegać analizie przez Zespół przy Ministrze Cyfryzacji, powołany na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392), w którego skład wejdą przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego i Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

 2. Plan inwestycyjny będzie oceniany pod kątem jego wiarygodności. W szczególności będzie oceniana realność planu w kontekście zadeklarowanej wartości inwestycji do jej zakresu (punktów adresowych), technologii planowanej sieci i harmonogramu realizacji, oraz jej wykonalność w kontekście zdefiniowanych atrybutów planu do potencjału podmiotu zgłaszającego, wynikającego z przekazanych dokumentów.

 3. Następujące zgłoszenia nie będą podlegały ocenie, a podmiot zgłaszający nie będzie wzywany do uzupełnienia braków formalnych:

 1. Zgłoszenia, do których nie załączono wymaganych dokumentów.

 2. Plany inwestycyjne, dla których nie określono punktów adresowych.

 3. Zgłoszenia zawierające plik (pliki) z punktami adresowymi w formacie niezgodnym z formatem obsługiwanym przez system SIIS.

 1. Najczęstsze błędy, które pojawiały się w poprzednich konsultacjach i powodowały, że plan został uznany za niewiarygodny:

 1. Przekazanie jednego punktu adresowego w danej miejscowości jako planu obejmującego całą miejscowość. Konsultacje prowadzone są z dokładnością do pojedynczego punktu adresowego i użytkownik musi wskazać wszystkie punkty, które obejmuje jego inwestycja.

 2. Brak uwiarygodnienia potencjału finansowego. Użytkownik musi przedstawić dokumenty, z których wynikać będzie, że jest w stanie sfinansować wszystkie zgłoszone inwestycje.

 3. Załączenie błędnych plików (np. pustych dokumentów word).

 4. Załączenie dokumentów niepodpisanych lub podpisanych przez nieuprawnione osoby.

 1. Zespół oceniający plany inwestycyjne będzie mógł poprosić podmiot zgłaszający o dodatkowe dokumenty i wyjaśnienia dotyczące planowanej inwestycji. Prośby o wyjaśnienia będą kierowane wyłącznie w szczególnych przypadkach i tylko jeśli do planu zostały załączone prawidłowe dokumenty, o których mowa w pkt II.8. W szczególności Zespół oceniający plany może wymagać, by warunkiem uznania planu inwestycyjnego za wiarygodny było przedłożenie szczegółowego harmonogramu realizacji inwestycji, który określa, między innymi, postęp realizacji inwestycji w okresach co pół roku.

 2. Podmiot zgłaszający plan ma obowiązek przekazać dodatkowe dokumenty lub udzielić wyjaśnień w terminie nie dłuższym niż 7 dni, pod rygorem wyłączenia zgłoszonych planów inwestycyjnych z procesu oceny. Po zakończeniu oceny planów Zespół przekaże podmiotom zgłaszającym informacje o wynikach oceny wiarygodności ich planów inwestycyjnych.

 3. Wszelka korespondencja pomiędzy Zespołem a podmiotem zgłaszającym będzie prowadzona przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 4. Proces oceny planów inwestycyjnych nie jest postępowaniem administracyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, a ocena wiarygodności planu dokonana przez Zespół nie jest rozstrzygnięciem podjętym w indywidualnej sprawie w rozumieniu tej ustawy.

 5. Punkty adresowe objęte planami inwestycyjnymi uznanymi za wiarygodne zostaną wyłączone spod interwencji ze środków III konkursu w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

 6. Plany inwestycyjne uznane za wiarygodne będą podlegały monitorowaniu ich wykonania. Obszary objęte nierealizowanymi planami inwestycyjnymi będą mogły być objęte interwencją publiczną.

 7. Monitorowanie wykonania planów inwestycyjnych będzie obejmowało między innymi:

  1. Weryfikację realizacji zadeklarowanych planów inwestycyjnych odbywającą się w cyklach co rok od daty pierwszych konsultacji społecznych, przeprowadzaną przez Ministerstwo Cyfryzacji lub Urząd Komunikacji Elektronicznej.

  2. Weryfikację poprzez kontrolę Urzędu Komunikacji Elektronicznej w trybie wizji lokalnej (również na wniosek innego podmiotu).

Wyniki działań monitoringowych podejmowanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej będą przekazywane Ministerstwu Cyfryzacji.

Arkadiusz Grzyb

sobota, 19 sierpnia 2017
231 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Emilii, Julinana, Konstancji
Program 500 +
Fundusz Alimentacyjny
Świadczenia Rodzinne
Mapa Gminy
Senior_Wigor
Odnawialne Źródła Energii
Film Promocyjny Gmina Puchaczów -Dobre miejsce
Gazeta -wiesci z gminy
Wirtualny Spacer
BAZA FIRM
SONDA
Orlik 2012 -1
Urząd Gminy Puchaczów, ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów, pow. łęczyński, woj. lubelskie
tel.: 081 7575012, fax: 081 7575765, email: puchaczow@lubelskie.pl
NIP: 713-10-45-716, Regon: 000550143
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI