Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Informacje na temat programu „Rodzina 500 plus”

 
Informacja dot. przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • matce,
 • ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),
 • opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w/w osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

 

Świadczenie wychowawcze otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je także  rodziny niepełne, choć w tym przypadku do uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego koniecznym jest, aby na dane dziecko zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica, chyba że z przyczyn obiektywnych jest niemożliwe, gdyż:

1) drugie z rodziców dziecka nie żyje;

2) ojciec dziecka jest nieznany;

3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka

5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Aby osoba samotnie wychowująca dziecko spełniła powyższy warunek nie musi występować do sądu z pozwem o alimenty. Wystarczające będzie także uzyskanie i przedstawienie tytułu wykonawczego ustalającego alimenty zatwierdzonego przez sąd, którym to tytułem będzie np. ugoda zawarta przed mediatorem, protokół z posiedzenia sądu zatwierdzającego ugodę zawartą przed sądem, a nawet umowa zawarta w formie aktu notarialnego, której sąd nadał klauzulę wykonalności.

 

Wysokość świadczenia wychowawczego:

500 zł miesięcznie do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

W przypadku:

 • urodzenia dziecka
 • ukończenia przez dziecko 18 roku życia,
 • gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu,

kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

 

Kryterium dochodowe:

 •   Na jedyne lub pierwsze dziecko gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza:

    - 800 zł netto,

    - 1200 zł netto, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne

 •   Na drugie i kolejne dziecko – niezależnie od dochodu rodziny.

          Dochód za 2016 r.

Uwaga! Do dochodu rodziny wlicza się alimenty, a także świadczenia z funduszu alimentacyjnego na rzecz dzieci

Pierwsze dziecko, oznacza najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będącymi najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez rodzica lub opiekuna.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

          *Dochód oznacza to – po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

a) Przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

b) Deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

Inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Miejsce składania wniosków:

W miejscu zamieszkania:

 1. Osobiście w Urzędzie Gminy w Puchaczowie (poniedziałek – piątek, godz. 7.00 – 15.00), budynek Urzędu Stanu Cywilnego pokój nr 6.
 2. Drogą elektroniczną za pomocą:
 • Portalu Informacyjno-Usługowego emp@tia (empatia.mpips.gov.pl)
 • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (pue.zus.pl)
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap.gov.pl)
 • Bankowość elektroniczna.

Informacja telefoniczna: 81 535 88 66

 

Wymagane załączniki do wniosku:

a) Oświadczenie o wysokości dochodów innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w tym o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni, o wysokości otrzymywanych alimentów na dzieci, o wysokości otrzymywanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o wysokości otrzymywanych stypendiów, o wysokości dochodów uzyskiwanych poza granicami RP

b) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

c) dokumenty (w tym oświadczenie) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmiany sytuacji dochodowej

d) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka

e) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka

f) orzeczenie sądu o ustalenie opiekuna prawnego dziecka

g) karta pobytu i decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy albo cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”

Mariusz Brzozowiec
piątek, 21 lipca 2017
202 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Danieli, Wawrzyńca, Wiktora
Program 500 +
Fundusz Alimentacyjny
Świadczenia Rodzinne
Mapa Gminy
Senior_Wigor
Odnawialne Źródła Energii
Film Promocyjny Gmina Puchaczów -Dobre miejsce
Gazeta -wiesci z gminy
Wirtualny Spacer
BAZA FIRM
SONDA
Orlik 2012 -1
Urząd Gminy Puchaczów, ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów, pow. łęczyński, woj. lubelskie
tel.: 081 7575012, fax: 081 7575765, email: puchaczow@lubelskie.pl
NIP: 713-10-45-716, Regon: 000550143
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI