Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Urząd Stanu Cywilnego

 

Urząd Stanu Cywilnego w Puchaczowie
ul.Rynek 11, 21-013 Puchaczów
tel.(81) 757 50  57 wew.36


PRACOWNICY: 
 
Janiuk Sylwia
z-ca kierownika USC
e-mail: s.janiuk@puchaczow.lubelskie.pl
tel.81 7575057 wew. 36

Paluch -Runiewicz Edyta
Podinspektor ds. dokumentacji aktów stanu cywilnego,
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
e-mail: e.paluch-runiewicz@puchaczow.lubelskie.pl
tel.81 7575057 wew. 36


Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
-O dokumenty stanu cywilnego może się ubiegać wyłącznie osoba, której akt dotyczy, jej rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy, organ państwowy. Inne osoby i instytucje - tylko po wykazaniu interesu prawnego w otrzymaniu dokumentu (wezwanie sądu, umowa, akt notarialny, wypis z księgi wieczystej).

Wymagane dokumenty i miejsce ich składania
1.Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (wniosek można pobrać w USC w Puchaczowie ul. Rynek 11,21-013 Puchaczów lub na stronie internetowej gminy www.puchaczow.lubelskie.pl).
2.Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
3.Dokumenty uzasadniające interes prawny w otrzymaniu dokumentu.
4.Dokumenty należy składać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Puchaczowie, ul. Rynek 11. lub przesłać pocztą na adres Urząd Stanu Cywilnego w Puchaczowie, ul. Rynek 11, 21-013 Puchaczów (poniedziałek-piątek: 7.00 – 15.00).

Opłaty
Opłatę skarbową proszę wpłacać na rachunek  Urzędu Gminy Puchaczów, BS Łęczna O/Puchaczów Nr konta  66 8693 0006 0000 0172 2003 0003.
■ za odpis skrócony - 22 zł
■ za odpis zupełny - 33 zł
■ za zaświadczenie o dokonanych wpisach lub o ich braku oraz za zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego - 24 zł

Termin załatwienia sprawy przez urząd
Osobiście - od ręki.
Pocztą - 2 dni oraz czas przesyłki.

>> Załącznik 1.- dokument do pobrania <<- pdf.jpg- odt.png

 Zawarcie związku małżeńskiego konkordatowego

Małżonkowie w terminie 7 dni od dnia zawarcia związku małżeńskiego zgłaszają się do USC po odbiór 3 egz. odpisów skróconych aktu małżeństwa.

Wymagane dokumenty i miejsce ich składania:
1. W przypadku:
- panny i kawalera:
■ odpisy skrócone aktu urodzenia
■ do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość
- wdów/wdowców:
■ odpisy skrócone aktu urodzenia i aktu zgonu współmałżonka
■ do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość
Panny, kawalerowie, wdowy i wdowcy składają pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (druk znajduje się w USC).
-rozwiedzionego / rozwiedzionej (zawarcie związku małżeńskiego cywilnego)
■ odpisy skrócone aktu urodzenia
■ do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość
■ odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie- gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
■ odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
■ zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej
■ do wglądu:
■ dowody tożsamości (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe - karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego - ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych)
    
2.Na podstawie przedłożonych dokumentów i wobec braku przeszkód wyłączających zawarcie małżeństwa, Kierownik USC wydaje 3 egzemplarze zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego, które należy dostarczyć do parafii, w której odbędzie się ślub. Zaświadczenie ważne jest trzy miesiące od daty jego wystawienia.
3.Dokumenty należy składać osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Puchaczowie,  ul. Rynek 11 (poniedziałek- piątek: 7.00 – 15.00).

Opłaty
■ skarbowa - w wysokości 84,00 zł.

Termin załatwienia sprawy przez urząd
Duchowny przed upływem 5 dni od dnia zawarcia związku małżeńskiego przekazuje do USC wypełnione zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego do USC. Kierownik USC w przeciągu 2 dni po otrzymaniu od duchownego zaświadczenia sporządza akt małżeństwa. Trzy bezpłatne odpisy skrócone aktu małżeństwa małżonkowie odbierają osobiście.

Sposób odwołania
W przypadku odmowy sporządzenia aktu małżeństwa konkordatowego z powodu niedostarczenia w terminie zaświadczenia przez duchownego, USC powiadamia o przyczynach odmowy. Osoby zainteresowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC, mogą wystąpić, za pośrednictwem Kierownika USC w Puchaczowie do Sądu Rejonowego w Lublinie o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez     Kierownika USC uzasadniają odmowę. Pismo składa się u Kierownika USC w Puchaczowie.

 Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego może nastąpić na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu.

Wymagane dokumenty i miejsce ich składania
1.Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego (WNIOSEK można pobrać w USC w Puchaczowie ul. Rynek 11, 21-013 Puchaczów).
2.Wymagane załączniki
-odpisy aktów stanu cywilnego, jako podstawa uzupełnienia (obowiązuje zasada, że akt urodzenia uzupełnia się na podstawie aktu małżeństwa rodziców, akt małżeństwa na podstawie aktów urodzenia małżonków, akt zgonu na podstawie aktu małżeństwa albo aktu urodzenia osoby zmarłej, w zależności od jej stanu cywilnego w chwili zgonu),
-inne dokumenty, w zależności od elementu aktu podlegającego uzupełnieniu.

Przed złożeniem wniosku wskazana jest konsultacja w celu ustalenia niezbędnych załączników.


3.Do wglądu:
■ dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy.

4.Dokumenty należy składać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Puchaczowie, ul. Rynek  11, 21-013 Puchaczów (poniedziałek-piątek: 7.00 - 15.00) lub przesłać pocztą na adres USC w Puchaczowie.


Opłaty
skarbowa – płatna przelewem na konto Urzędu Gminy Puchaczów   BS Łęczna O/Puchaczów Nr konta  66 8693 0006 0000 0172 2003 0003.
■ za wydaną decyzję - 39 zł

Termin załatwienia sprawy przez urząd
Do 30 dni (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego) a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni. Decyzję odbiera się osobiście w USC w Puchaczowie.

>> Załącznik nr 3.- dokument do pobrania <<- pdf.jpg- odt.png

 Uznanie ojcostwa

Uznanie ojcostwa może nastąpić tylko wtedy, gdy nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało sądownie obalone (zaprzeczenie ojcostwa).
Przed Kierownikiem USC oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa mogą złożyć tylko osoby pełnoletnie, co do których nie istnieją podstawy do całkowitego ubezwłasnowolnienia. Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą złożyć takie oświadczenia przed sądem opiekuńczym pod warunkiem ukończenia 16. roku życia.

Przy uznaniu ojcostwa rodzice dziecka składają oświadczenia o wyborze nazwiska dla dziecka. Mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca. W razie braku zgody rodziców co do nazwiska dziecka, nosić ono będzie nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.

Wymagane dokumenty i miejsce ich składania
Dokumenty wymagane:
■ wniosek o przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa

Dokumenty do wglądu:
■ dokumenty tożsamości uznającego ojcostwo i matki dziecka
■ jeśli matka dziecka wstępowała już w związek małżeński - dokumenty wykazujące brak domniemania pochodzenia dziecka od męża matki - odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, unieważnieniu małżeństwa lub separacji (ewentualnie prawomocne orzeczenie sądu), odpis skrócony aktu zgonu męża
■ jeśli akt urodzenia dziecka został sporządzony w innym urzędzie - odpis aktu urodzenia dziecka.

Złożenie przez mężczyznę oświadczenia, że jest ojcem dziecka, złożenie przez matkę oświadczenia potwierdzającego ojcostwo oraz złożenie przez obydwoje oświadczeń o wyborze nazwiska dla dziecka następuje osobiście przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Puchaczowie, ul. Rynek 11, 21-013 Puchaczów (poniedziałek- piątek: 7.00 - 15.00).

Opłaty
Brak

Termin załatwienia sprawy przez urząd
Od ręki

Ojcostwo można uznać jeszcze przed narodzeniem dziecka, a najpóźniej do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, uznanie ojcostwa może nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność. Oświadczenie matki potwierdzające, że mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu ojcostwa jest ojcem dziecka powinno być złożone jednocześnie z oświadczeniem mężczyzny albo w ciągu 3 miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny.

 

>> Załącznik nr 4.- dokument do pobrania <<- pdf.jpg- odt.png

 


Informacja

Zameldowania w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości. Podczas zameldowania na pobyt stały można dokonać wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, wskazując w formularzu ”Zgłoszenie pobytu stałego” adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie.


Nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 października 1992r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. z  1992 r. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U.Nr 277, poz. 2743  z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
- skrócony odpis aktu zawarcia związku małżeńskiego,
- kserokopie dowodów osobistych obojga Jubilatów.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Jubilatów.

Sposób załatwienia sprawy:
Wnioskowanie o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły
co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim i są obywatelami polskimi (art.4 i 19 Ustawy z dnia 16.10.1992r. o orderach i odznaczeniach, Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.). Aby zainicjować procedurę nadania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, należy w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce zameldowania jubilatów  złożyć skrócony odpis aktu zawarcia związku małżeńskiego oraz kserokopie dowodów osobistych małżonków.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mogą wręczać: wojewodowie i ich zastępcy (art. 33 ust.2) oraz marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta (art. 33 ust. 2a).

Opłaty:
Brak.

Tryb odwoławczy:
Brak.

Komórka odpowiedzialna za realizację sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego w Puchaczowie

Załączniki do pobrania:
Wniosek o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Związku Małżeńskiego i zapytanie o udzielenie informacji o sobie.

 

>> Załącznik nr 5.- dokument do pobrania <<- pdf.jpg- odt.png

 


 

 

Mariusz Brzozowiec
poniedziałek, 24 lipca 2017
205 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Kingi, Krystyna, Michaliny
Program 500 +
Fundusz Alimentacyjny
Świadczenia Rodzinne
Mapa Gminy
Senior_Wigor
Odnawialne Źródła Energii
Film Promocyjny Gmina Puchaczów -Dobre miejsce
Gazeta -wiesci z gminy
Wirtualny Spacer
BAZA FIRM
SONDA
Orlik 2012 -1
Urząd Gminy Puchaczów, ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów, pow. łęczyński, woj. lubelskie
tel.: 081 7575012, fax: 081 7575765, email: puchaczow@lubelskie.pl
NIP: 713-10-45-716, Regon: 000550143
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI