Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Fundusz Alimentacyjny

 

Uwaga - przypominamy
Osoby pobierające świadczenie wychowawcze 500+ na pierwsze dziecko, zasiłek rodzinny oraz fundusz alimentacyjny (czyli świadczenia przyznane na podstawie spełnionego kryterium dochodowego) mają obowiązek niezwłocznego zgłaszania w Urzędzie Gminy Puchaczów każdej zmiany sytuacji rodzinnej, dochodowej lub innych zmian mających wpływ na prawo do pobierania wyżej wymienionych świadczeń:

- zmiana związana z uzyskaniem dochodu,

- zmiana w liczbie członków rodziny,

- zmiana stanu cywilnego,

- zmiana miejsca zamieszkania,

- zmiana związana z utratą dochodu.
Niepoinformowanie o zaistniałych zmianach może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Zgodnie z art. 20, art. 25 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, art. 25 ust. 1, art. 30 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, art. 19 ust. 1, art. 23 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy  osobom uprawnionym do alimentów.


 

Szczegółowe informacje dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego dostępne są pod nr tel. (81) 5358866 oraz w budynku USC pok nr 6.

 

Informacja dot. przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018

 

Kto może otrzymać świadczenie z funduszu alimentacyjnego:

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez Sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji musi być potwierdzona zaświadczeniem organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji lub oświadczeniem o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

Bezskuteczność egzekucji - oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

  1. braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
  2. braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

 

Wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 złotych.

 

Kryterium dochodowe:

- 725 zł na osobę w rodzinie.

Dochód za 2016 r.

 

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie przysługuje, jeżeli:

- osoba uprawniona zostało umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

- osoba uprawniona zawarła związek małżeński.

 

Miejsce składania wniosków:

Na terenie gminy zamieszkania:

  1. Osobiście w Urzędzie Gminy w Puchaczowie (poniedziałek – piątek, godz. 7.00 – 15.00), budynek Urzędu Stanu Cywilnego pokój nr 6.

 

Terminy składania wniosków:

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

 

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

 

Wymagane załączniki do wniosku:

  1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60), każdego członka rodziny;
  2. oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
  3. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; umowa dzierżawy w przypadku w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę;
  4. dokumenty (w tym oświadczenie) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmiany sytuacji dochodowej
  5. zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia:

a)     zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,

b)     odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

c)     orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

d)     zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,

e)     inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.

 

 

 POBIERZ WNIOSEK

 

 

 

 

 

Edyta Chołdzyńska
poniedziałek, 24 lipca 2017
205 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Kingi, Krystyna, Michaliny
Program 500 +
Fundusz Alimentacyjny
Świadczenia Rodzinne
Mapa Gminy
Senior_Wigor
Odnawialne Źródła Energii
Film Promocyjny Gmina Puchaczów -Dobre miejsce
Gazeta -wiesci z gminy
Wirtualny Spacer
BAZA FIRM
SONDA
Orlik 2012 -1
Urząd Gminy Puchaczów, ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów, pow. łęczyński, woj. lubelskie
tel.: 081 7575012, fax: 081 7575765, email: puchaczow@lubelskie.pl
NIP: 713-10-45-716, Regon: 000550143
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI