Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości : Ciechanki, Ostrówek, Szpica, Zawadów i Jasieniec

 

- 2009_program_regionalny.jpg- 2009_wojewodztwo-lubelskie-herb.png- 2011_unia_europejska.jpg


Projekt współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 -2013

Oś. Priorytetowa VI. Środowisko i czysta energia, Kat.I Gospodarka wodno- ściekowa.


Karta informacyjna projektu:
Nazwa projektu:
„Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości: Ciechanki, Ostrówek, Szpica, Zawadów i Jasieniec”

Dane podmiotu realizującego projekt:
GMINA PUCHACZÓW
ul. Lubelska 22
21-013 PUCHACZÓW
woj. Lubelskie
nr.tel. 81 7575012
www.puchaczow.lubelskie.pl

Całkowita wartość projektu /kwota brutto w PLN/:
22 534 518,27 PLN
Dofinansowanie projektu ze środków unijnych /kwota brutto w PLN/:
11 267 259,13 PLN  
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 

Opis działalności beneficjenta:
Podmiotem realizującym inwestycję oraz bezpośrednim beneficjentem  projektu jest Gmina Puchaczów. Jest ona podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.
Zadania statutowe Gminy wynikają z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.)

Opis projektu:
Materialnym efektem realizacji inwestycji będzie  „Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości: Ciechanki, Ostrówek, Szpica, Zawadów i Jasieniec” oraz podłączenie tych miejscowości do istniejącej oczyszczalni ścieków w Puchaczowie.  W miejscowości Ciechanki zaprojektowano system kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłoczny. Ścieki od budynków mieszkalnych odprowadzane będą systemem kanalizacji grawitacyjnej do sieciowych przepompowni zlokalizowanych w najniższych miejscach terenu. Ścieki z niżej położonych posesji stanowiących zabudowę kolonijną odprowadzane będą systemem kanalizacji ciśnieniowej z pomocą pompowni WS 900 do projektowanej kanalizacji grawitacyjnej.

System kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasieniec, ze względu na ukształtowanie terenu, zaprojektowano jako system ciśnieniowy. Ścieki od budynków mieszkalnych odprowadzane będą grawitacyjnie do pompowni WS900, skąd będą tłoczone do pompowni sekcyjnych PS-1, PS-2 i PS-3. Przed każdą pompownią sekcyjną zaprojektowano studnie rozprężne z zasuwami nożowymi. Ścieki ze studni rozprężnych spływają do pompowni grawitacyjnie. W pompowni PS-3 zbierane są ścieki z całej miejscowości, skąd będą przetłaczane do studni rozprężnej zlokalizowanej w miejscowości Szpica.    Ścieki z miejscowości Jasieniec poprzez układ sieci kanalizacyjnej w Szpicy, Ostrówku i Ciechankach odprowadzone zostaną do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej przy oczyszczalni ścieków w Puchaczowie. System kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrówek, ze względu na ukształtowanie terenu, zaprojektowano jako grawitacyjne - tłoczny. Ścieki od budynków mieszkalnych odprowadzane będą systemem kanalizacji grawitacyjnej do sieciowych przepompowni lokalizowanych w najniższych miejscach terenu.

Ścieki z pięciu odległych posesji stanowiących zabudowę kolonijną odprowadzane będą systemem kanalizacji ciśnieniowej z pompami przydomowymi do projektowanej kanalizacji grawitacyjnej. System kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szpica, ze względu na kształtowanie terenu, zaprojektowano jako grawitacyjne - tłoczny. Ścieki od budynków mieszkalnych odprowadzane będą systemem kanalizacji grawitacyjnej do sieciowych przepompowni zlokalizowanych w najniższych miejscach terenu. Ścieki z dwóch niżej położonych posesji stanowiących zabudowę kolonijną sprowadzane będą systemem kanalizacji ciśnieniowej z pompami MTS do projektowanej kanalizacji grawitacyjnej. Ścieki z projektowanych przepompowni sieciowych tłoczone będą do projektowanej kanalizacji grawitacyjnej miejscowości Ostrówek i dalej do oczyszczalni.

System kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawadów, ze względu na ukształtowanie terenu, zaprojektowano jako system grawitacyjno-ciśnieniowy. Na terenie zabudowań Zawadów zaprojektowano sieć kanalizacji grawitacyjnej z pompownią sekcyjną P-l. Ścieki od pozostałych budynków mieszkalnych odprowadzane będą grawitacyjnie do pompowni WS900, skąd będą tłoczone do sieci ciśnieniowej z pompami sekcyjnymi P-l i P-2. Przed każdą pompownią sekcyjną zaprojektowano studnie rozprężne z zasuwami nożowymi. Ścieki ze studni rozprężnych spływają do pompowni grawitacyjnie.

Cel i rezultaty projektu:
Celem strategicznym projektu jest: odbudowa i zachowanie walorów przyrodniczych i historycznych oraz dziedzictwa kulturowego z uwzględnieniem funkcji turystycznej. Cel jest zgodny ze strategią rozwoju gminy i wpisuje się w realizację celu głównego RPO WL „Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu” oraz jest zgodny z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2007 -2020, Cel operacyjny 1.3. „ Udoskonalenie i rozbudowa infrastruktury technicznej, komunalnej i społecznej”.

Cele szczegółowe projektu to: dalsza rozbudowa i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez doposażenie mieszkańców Gminy Puchaczów, podmiotów gospodarczych i użytkowników obiektów użyteczności publicznej oraz przebywających na obszarze przedsięwzięcia mieszkańców z innych miejscowości w infrastrukturę techniczną umożliwiającą:
•Zapewnienie mieszkańcom Gminy Puchaczów odpowiedniej ilości i jakości wody do picia odpowiadającej standardom określonym w Dyrektywach UE i prawodawstwie polskim;
•Odprowadzenie i oczyszczenie 100 % ścieków komunalnych wytwarzanych na terenie 5 miejscowości gminy poprzez przyłączenie do 80% mieszkańców gminy do systemu kanalizacyjnego odprowadzającego ścieki do oczyszczalni ścieków.

Produkty projektu:
Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (km) 63,36
Liczba wybudowanych przepompowni ścieków (szt.) 176
Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) 2009 0 2010 0

Rezultaty projektu:
Liczba osób podłączonych do wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej – 2 048,00 osób
Procent skanalizowania – 81,27 %.

Kto skorzysta dzięki projektowi:

Uporządkowana zostanie gospodarka wodno-ściekowa na obszarze miejscowości, w których będzie realizowana inwestycja. Umożliwi to:
1.ochronę wód podziemnych i wód powierzchniowych na obszarze realizacji projektu będących źródłem zaopatrzenia w wodę mieszkańców,
2.racjonalne gospodarowanie wodą w zakresie jej ilości a szczególnie czystości, co ma szczególne znaczenie w warunkach występujących szczególnie latem niedoborów wody,
3.istotnie wpłynie na realizację priorytetów rozwoju lokalnego Gminy Puchaczów zachowanie walorów przyrodniczych, aktywizację mieszkańców, wspieranie przedsiębiorczości, tworzenie terenów inwestycyjnych.

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na realizację polityk horyzontalnych UE:
•polityki równych szans: projekt ma pozytywny wpływ na wyrównanie szans ze względu na fakt, iż Gmina/operator systemu przy zatrudnianiu nowych pracowników będzie kierować się wyłącznie kwestiami merytorycznymi potencjalnych kandydatów/kandydatek. Dostęp do sieci będzie równy dla wszystkich, którzy będą w jej zasięgu.
•polityki społeczeństwa informacyjnego: realizacja projektu przewiduje zastosowanie narzędzi informatycznych w rozliczeniach z odbiorcami całego zrealizowanego systemu, co będzie istotnie wpływała na rozpowszechnianie w Gminie stosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych. Odbiorcy będą mieć bieżący (elektroniczny) kontakt z Zakładam Gospodarki Komunalnej (operatorem systemu) i będą mogli dokonywać płatności online.
•polityki ochrony środowiska: realizacja inwestycji będzie miała bezpośredni pozytywny wpływ na środowisko (zmniejszenie zanieczyszczenia w związku z sukcesywnym likwidowaniem szamb w rejonie realizacji analizowanej inwestycji i powstania sieci kanalizacyjnej). Powierzchnie ciągów komunikacyjnych i placów manewrowych oczyszczalni będą szczelne (z hydroizolacją). Hermatyzacja urządzeń i połączeń w ciągach technologicznych będzie zapobiegała niekontrolowanym wyciekom. Wszelkie zbiorniki, tj.pompowania ścieków, reaktor biologiczny, zbiorniki ścieków dowożonych, komora pomiarowa oraz wszelkie połączenia międzyobiektowe będą posiadały odpowiednie uszczelnienie. Minimalizacja emisji do powietrza atmosferycznego będzie realizowana poprzez:
•drobnopęcherzykowe napowietrzanie minimalizujące rozprzestrzenianie się bioaerozoli,
•przykrycie stropem żelbetowym i szczelne izolowane (przejścia szczelne i uszczelnione) zbiornik ścieków dowożonych i zbiornik osadu nadmiernego,
•w pomieszczeniach przyjmowania ścieków dowożonych i pomieszczeniu technologicznym zastosowane będą filtry biologiczne powietrza (dotyczące urządzeń wentylacyjnych).
Minimalizacja hałasu będzie realizowana poprzez:
•wszelkie pompy będą zatapialne, tj nie emitujące praktycznie żadnego hałasu,
•dmuchawy zatapialne umieszczone będą w reaktorze biologicznym.
Monitoring środowiskowy oczyszczalni w zakresie efektów sprawności urządzeń będzie realizowany poprzez stałą kontrolę wszelkich urządzeń systemem sterowania oczyszczalnią. Urządzenia nie stwarzają zagrożenia dla ludzi.


Kalendarium – realizacja projektu
KALENDARIUM
- W dniu  18 listopada 2010 r. Gmina Puchaczów podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego na dofinansowanie  inwestycji  pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacyjnej  dla miejscowości: Ciechanki, Ostrówek, Szpica, Zawadów i Jasieniec”. 19/09-UDA-RPLU.06.01.00-06-086/09 -00-0439, z dnia 18.11.2010 r.
- W dniu 22 lutego 2011 r. Gmina Puchaczów podpisała umowę z Wykonawcą inwestycji  Konsorcjum Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ”POL-AQUA”  S. A.,  z siedzibą w Piasecznie przy ulicy  Dworskiej 1.

ROBOTY BUDOWLANE OBEJMOWAĆ BĘDĄ:

- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków w  tym: roboty ziemne, rurociągi, studnie rewizyjne, studzienki betonowe, przejścia pod drogami i ciekami wodnymi;
- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych: przyłącza energetyczne kablowe do pompowni, oraz zasilanie pompowni.

 

 

Mariusz Brzozowiec

Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości : Ciechanki, Ostrówek, Szpica, Zawadów i Jasieniec - galeria

 
Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości : Ciechanki, Ostrówek, Szpica, Zawadów i Jasieniec
 
Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości : Ciechanki, Ostrówek, Szpica, Zawadów i Jasieniec
 
Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości : Ciechanki, Ostrówek, Szpica, Zawadów i Jasieniec
 
Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości : Ciechanki, Ostrówek, Szpica, Zawadów i Jasieniec
 
Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości : Ciechanki, Ostrówek, Szpica, Zawadów i Jasieniec
 
Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości : Ciechanki, Ostrówek, Szpica, Zawadów i Jasieniec
 
Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości : Ciechanki, Ostrówek, Szpica, Zawadów i Jasieniec
 
Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości : Ciechanki, Ostrówek, Szpica, Zawadów i Jasieniec
 
Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości : Ciechanki, Ostrówek, Szpica, Zawadów i Jasieniec
 
Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości : Ciechanki, Ostrówek, Szpica, Zawadów i Jasieniec
 
Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości : Ciechanki, Ostrówek, Szpica, Zawadów i Jasieniec
 
Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości : Ciechanki, Ostrówek, Szpica, Zawadów i Jasieniec
 
Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości : Ciechanki, Ostrówek, Szpica, Zawadów i Jasieniec
 
poniedziałek, 24 lipca 2017
205 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Kingi, Krystyna, Michaliny
Program 500 +
Fundusz Alimentacyjny
Świadczenia Rodzinne
Mapa Gminy
Senior_Wigor
Odnawialne Źródła Energii
Film Promocyjny Gmina Puchaczów -Dobre miejsce
Gazeta -wiesci z gminy
Wirtualny Spacer
BAZA FIRM
SONDA
Orlik 2012 -1
Urząd Gminy Puchaczów, ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów, pow. łęczyński, woj. lubelskie
tel.: 081 7575012, fax: 081 7575765, email: puchaczow@lubelskie.pl
NIP: 713-10-45-716, Regon: 000550143
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI