Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Puchaczów

 

- 2011_unia_europejska.jpg- 2011_program_rozwoju_obszarow.jpg

Projekt współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach  Działania  321 „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 -2013


Karta informacyjna projektu:

Nazwa projektu:
„Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Puchaczów”

Dane podmiotu realizującego projekt:
GMINA PUCHACZÓW
ul. Lubelska 22
21-013 PUCHACZÓW
woj. Lubelskie
nr. tel. 81 7575012
www.puchaczow.lubelskie.pl

Całkowita wartość projektu /kwota brutto w PLN/:
4 941 917, 68 PLN PLN
Dofinansowanie projektu ze środków unijnych /kwota brutto w PLN/:
3 038 063,00 PLN  
Europejski Fundusz Rozwoju Rolnego

Opis projektu:
Projekt polega na rozbudowie i modernizacji istniejącej biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Puchaczów, z uwagi na zwiększenie jej mocy przerobowych, ze względu na budowę  ponad 63 km sieci kanalizacyjnej na południowym obszarze gminy Puchaczów.
Z chwilą uruchamiania nowych przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Ciechanki, Ostrówek, Szpica, Zawadów i Jasieniec oczyszczalnia będzie przerabiać do 550, 5 m³ ścieków na dobę.

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków będzie obejmowała następujące roboty:

1.Roboty technologiczne
Budowa nowoprojektowanych obiektów technologicznych: automatyczną stację zlewną nieczystości płynnych, likwidację istniejącego ciągu ścieków dowożonych ( studzienka zrzutowa i komora magazynowania), modernizację kraty koszowej rzadkiej, modernizację przepompowni ścieków surowych, likwidację istniejącego piaskownika z przepływem pionowym, likwidację separatora piasku, wiatę z urządzeniem do mechanicznego oczyszczania ścieków i pomieszczeniem odbioru piasku i skratek, zaadaptowanie  do innych celów reaktora BIOBLOK PS 200 tj. istniejącej komory napowietrzania i odgazowania na komorę rozdziału ścieków i osadów, zmianę funkcji osadników wtórnych na zagęszczacze grawitacyjne, zmianę przeznaczenia pomieszczenia, w którym stoją dmuchawy na funkcje magazynowe, budowie reaktora SBR, budowie budynku mechanicznego odwadniania osadów ściekowych, budowie budynku odbioru osadu zagęszczonego, instalację zbiornika tlenku wapnia przeznaczonego do higienizacji osadu, budowie zadaszenia w sąsiedztwie reaktora SBR przeznaczonego do składowania odwodnionego osadu, modernizacji dyspozytorni oczyszczalni ścieków w budynku biurowym, instalację agregatu prądotwórczego, budowę komory przepływomierza ultradźwiękowego, budowę wylotu ścieków oczyszczonych do odbiornika, budowę nowych przewodów miedzy obiektowych, likwidację poletek osadowych oraz budowę dróg dojazdowych i placów.
2.Roboty instalacyjne
Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, ogrzewania w projektowanym budynku mechanicznego odwadniania osadów ściekowych.
3.Sieci sanitarne i technologiczne
Kanały ścieków surowych i oczyszczonych do poszczególnych obiektów oraz kanały osadów nadmiernych z zagęszczacza do budynku mechanicznej przeróbki osadów, a także przyłącza wodociągowego wraz z przykanalikami dla nowo projektowanych obiektów.
4.Roboty budowlane
Likwidacja istniejącego ciągu ścieków dowożonych ( studzienka zrzutowa i komora magazynowania), likwidacja istniejącego piaskownika z przepływem pionowym, likwidacja separatora piasku, budowa wiaty z urządzeniem do mechanicznego oczyszczania ścieków i pomieszczeniem odbioru piasku i skratek, zaadaptowanie do innych celów reaktora BIOBLOK PS 200 tj. istniejącej komory napowietrzania i odgazowania na komorę retencyjną, istniejącej komory stabilizacji na komorę rozdziału ścieków i osadów, zmianę funkcji osadników wtórnych na zagęszczacze grawitacyjne, budowę reaktora SBR, budowie budynku mechanicznego odwadniania osadów ściekowych, budowę budynku odbioru osadu zagęszczonego, budowie zadaszenia w sąsiedztwie reaktora SBR przeznaczonego do składowania odwodnionego osadu, budowę komory przepływomierza ultradźwiękowego, budowę wylotu ścieków oczyszczonych do odbiornika, budowę nowych przewodów międzyobiektowych, likwidację poletek osadowych.
5.Roboty elektryczne
Zasilanie energetyczne nowo projektowanych obiektów, instalacje odbiorcze ogólnego przeznaczenia, budowa instalacji sterowania pracą oczyszczalni w nowym układzie technologicznym, instalacje elektryczne wewnętrzne i zasilające poszczególne obiekty, instalacja odgromowa.

Powyższy projekt doskonale wpisuje się w sens działania PROW  2007 -2013 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, gdzie znosi dla obszaru wiejskiego  barierę braku podstawowych elementów infrastruktury technicznej, poprawia dostęp do podstawowych usług społecznych dla mieszkańców małych miejscowości – wsi polskiej, również realizuje podstawowy cel strategiczny – Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Puchaczów na lata 2007 -2015 a mianowicie: Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska.

Realizacja powyższego zadania wpłynie przede wszystkim na poprawę stanu środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości wód gruntowych oraz wód powierzchniowych – rzeki Świnki, wpłynie pozytywnie na rozwój społeczno-gospodarczy gminy Puchaczów, przyczyni się do podwyższenia standardu życia mieszkańców, dzięki uzbrojeniu nowych obszarów wzrośnie również atrakcyjność gospodarcza, turystyczna oraz inwestycyjna gminy. To z kolei wpłynie na powstanie nowych podmiotów gospodarczych jak i gospodarstw agroturystycznych.
     
Cel nadrzędny projektu: 
Nadrzędnym celem powyższego projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego gminy Puchaczów oraz rozwój cywilizacyjny bez szkodliwych oddziaływań na to środowisko wyrażony poprzez rozbudowę i eksploatację systemów gromadzenia, przesyłania i oczyszczania ścieków w gminie Puchaczów. 
Cel nadrzędny doskonale komponuje się z celami szczegółowymi projektu takimi jak:
•Redukcja zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych;
•Ochrona doliny rzeki Świnki jako głównego odbiornika oczyszczonych ścieków;
•Poprawa standardów życia lokalnej społeczności poprzez tworzenie dostępu do podstawowej infrastruktury społecznej;
•Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej;
•Likwidacja wszelkich różnic między miastem a wsią


Kalendarium – realizacja projektu
KALENDARIUM

- W dniu  17 listopada 2009 r. Gmina Puchaczów podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego na dofinansowanie  inwestycji  pod nazwą: „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni  ścieków w miejscowości Puchaczów”.
00173-6921-UM0300119/09;

- W dniu 18 sierpnia 2010 r. Gmina Puchaczów podpisała umowę z Wykonawcą inwestycji  „Flis” Marcin Flis,ul. Ochotników Węgierskich 1A, 23 -300 Janów Lubelski.Zakończenie realizacji inwestycji pod nazwą:
”Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Puchaczów”


Gmina Puchaczów w dniu 28 października 2011 r. zakończyła rzeczowo i finansowo powyższą inwestycję.
Protokół odbioru końcowego zadania i przekazania do użytku podpisano w dniu 28.10.2011 r.
Pozwolenie na użytkowanie wydane zostało dnia: 05 grudnia 2011 r.

Wartość inwestycji:  4 505 323,25 zł.

W ramach realizacji tego zadania zostały zrealizowane następujące prace:
1.Prace budowlano-montażowe:
- urządzenia i instalacje technologiczne w oczyszczalni ścieków;
- rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków;
- wyposażenie BHP i PPOŻ;
- wyposażenie dodatkowe oczyszczalni ścieków;
- zewnętrzne sieci technologiczne;

2.Prace budowlane;
- stacja mechanicznego oczyszczania ścieków – obiekt nr 3;
- budynek odwadniania i odbioru osadu zagęszczonego – obiekt nr 8 i 10;
- budynek składu osadu odwodnionego nr 11;
- zbiornik SBR – obiekt nr 7;
- roboty izolacyjne i wykończeniowe, elementy stalowe, fundamenty pod urządzenia;

3.Instalacje elektryczne w budynkach kubaturowych, w:
- budynek odwadniania i odbioru osadu – obiekt nr 8 i 10;
- budynek mechanicznego oczyszczania ścieków – obiekt nr 3;
- budynek składowania osadu – obiekt nr 11.

4.Sieci elektryczne na terenie oczyszczalni ścieków:
- przebudowa układu pomiarowego;
- montaż wewnętrznej linii zasilającej;
- montaż tablic rozdzielczych;
- zasilanie rezerwowe;
- linie kablowe;
- linie kablowe NN;
- oświetlenie terenu.

5.Budynek magazynowo-składowy;
- Instalacje elektryczne w budynku magazynowo-składowym.

6.Hydraulika i roboty sanitarne, w tym;
- instalacja kanalizacji;
- instalacje sanitarne;
- sieć wodociągowa na terenie oczyszczalni ścieków;
- kanalizacja grawitacyjna na terenie oczyszczalni ścieków.

7.Ogrodzenie, roboty drogowe oraz inne, w tym:
- przywrócenie terenu;
- obsługa geodezyjna i inwentaryzacja geodezyjna;
- dokumentacja techniczna i kosztorysowa.
       
Powyższy projekt doskonale wpisał się w realizację działań ekologicznych prowadzonych na terenie gminy Puchaczów, zmierzających przede wszystkim do poprawy stanu środowiska naturalnego i jego ochrony wyrażonych poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej zmierzającej do wzrostu poziomu jakości życia mieszkańców.

Cel projektu niewątpliwie wpłynął na:
- redukcję zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych;
- ochronę doliny rzeki Świnki jako głównego odbiornika oczyszczonych ścieków;
- poprawa standardów życia lokalnej społeczności poprzez tworzenie dostępu do podstawowej infrastruktury społecznej;
- poprawę atrakcyjności inwestycyjnej;
- likwidację wszelkich różnic między miastem a wsią.Mariusz Brzozowiec

Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Puchaczów - galeria

 
Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Puchaczów
 
Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Puchaczów
 
Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Puchaczów
 
Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Puchaczów
 
Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Puchaczów
 
Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Puchaczów
 
Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Puchaczów
 
Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Puchaczów
 
Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Puchaczów
 
Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Puchaczów
 
Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Puchaczów
 
Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Puchaczów
 
Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Puchaczów
 
Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Puchaczów
 
Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Puchaczów
 
Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Puchaczów
 
Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Puchaczów
 
piątek, 21 lipca 2017
202 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Danieli, Wawrzyńca, Wiktora
Program 500 +
Fundusz Alimentacyjny
Świadczenia Rodzinne
Mapa Gminy
Senior_Wigor
Odnawialne Źródła Energii
Film Promocyjny Gmina Puchaczów -Dobre miejsce
Gazeta -wiesci z gminy
Wirtualny Spacer
BAZA FIRM
SONDA
Orlik 2012 -1
Urząd Gminy Puchaczów, ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów, pow. łęczyński, woj. lubelskie
tel.: 081 7575012, fax: 081 7575765, email: puchaczow@lubelskie.pl
NIP: 713-10-45-716, Regon: 000550143
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI