Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Dożynki gminne – Puchaczów 2012

 

- 2011_unia_europejska.jpg - 2011_logo_puchaczow.png- 2009_polesie1.jpg- 2009_logo_leader_lokalna_grupa_dzialnia.jpg - 2011_program_rozwoju_obszarow.jpg

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania 413 „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów

Karta informacyjna projektu:

Nazwa projektu:
„Dożynki gminne – Puchaczów 2012”

Dane podmiotu realizującego projekt:
GMINA PUCHACZÓW
ul. Lubelska 22
21-013 PUCHACZÓW
woj. lubelskie
nr. tel. 81 7575012
www.puchaczow.lubelskie.pl
Całkowity koszt operacji w zł: 28 764,50 zł;
Koszty kwalifikowane operacji w zł: 25 000,00 zł;
Dofinansowanie projektu ze środków unijnych w zł: 17 500,00 zł – Europejski Fundusz Rozwoju Rolnego.

Opis działalności beneficjenta:
Podmiotem realizującym inwestycję oraz bezpośrednim beneficjentem projektu jest Gmina Puchaczów. Jest ona podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.
Zadania statutowe Gminy wynikają z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku ( Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.).

Cel projektu:
Zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi, aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze LGD "POLESIE" przez organizację wydarzenia promującego lokalną aktywność, w tym twórczość kulturalną i artystyczną poprzez wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kultury i tradycji ludowej.

Opis projektu
Obrzęd dziękowania za plony był praktykowany już w czasach przedchrześcijańskich. Obecnie dożynki stanowią połączenie tradycji i religii oraz zabawy. Jest to przede wszystkim dziękczynienie Bogu za dar plonów. A tradycja dziękczynienia Bogu za plony, dary ziemi zbierane latem na polach i łąkach, której kultywowanie rozprzestrzeniło się po całej naszej Ojczyźnie, jest obecna w naszej gminie od wielu lat. Jest to doniosła uroczystość, która w bardzo dużym stopniu integruje lokalną społeczność, gdzie dzieci, młodzież, ludzie starsi są tutaj razem, żeby podziękować  za dar plonów ziemi.

Dożynki są również wyrazem podziękowania dla rolników za ich ciężką pracę na roli, bo to dzięki nim i ich ciężkiej pracy, zapobiegliwości i uporowi, co roku, w dzień dożynek otrzymujemy te, jakże ważne dla nas wszystkich zapewnienie, że jesteśmy bezpieczni, bo mamy chleb, którego wystarczy dla wszystkich.

Działania powyższego projektu będą służyły pielęgnowaniu lokalnej tradycji kultury, ludowości i tradycji religijnej. Organizacja dożynek przyczyni się do integracji mieszkańców regionu oraz wzrostu poczucia lokalnej tożsamości i odpowiedzialności za podległy obszar, tym bardziej, że obrzędy dożynkowe ciągle funkcjonują w świadomości ludzi od dobrych kilku pokoleń jako uroczystości o charakterze religijnym, jak i ludowym, połączone z zabawą z okazji zakończenia zbiorów. Taka właśnie uroczystość stanowi jeden z istotnych walorów kulturowych terenu Gminy Puchaczów. Połączenie obrzędów dożynkowych z biesiadowaniem wpłynie pozytywnie na ożywienie lokalnej tradycji przez pokazanie szczególnie młodym pokoleniom śpiewów i tańców ludowych.

Powyższy projekt przyczyni się przede wszystkim do zwiększenia aktywności lokalnej mieszkańców Gminy Puchaczów, ich uczestnictwa w życiu społecznym i rozwoju inicjatyw służących ożywieniu  i pielęgnacji tradycji i kultury na szczeblu lokalnym. Projekt przyczyni się również do promocji lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej, przyczyni się do kultywowania miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów związanych z obchodami święta plonów.

Działania, które będą przeprowadzone w ramach projektu zmobilizują całą społeczność lokalną do wspólnej pracy i wszelkich inicjatyw, bo pielęgnacja i hołdowanie dożynkowym tradycjom, z których wypływa wiara i szacunek do pracy i chleba jest nienaruszalnym fundamentem łączącym wszystkich ludzi.


Działania projektu:
1. Korowód dożynkowy. Uroczystości dożynkowe odbędą się w niedzielę w pierwszej połowie września, grupą docelową projektu są rolnicy, domownicy oraz wszyscy mieszkańcy gminy, którzy będą chcieli złożyć podziękowania za plony uczestnicząc w tym święcie. Dane uroczystości rozpoczną się barwnym korowodem dożynkowym, który wyruszy spod Kościoła parafialnego w Puchaczowie.

Na czele korowodu staną poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z ternu gminy oraz orkiestra dęta. Za nimi starostowie dożynek niosący chleb jako symbol wolności, jedności i ojczystego domu.

W korowodzie przemaszerują delegacje mieszkańców ze wszystkich sołectw gminy oraz członkinie Kół Gospodyń Wiejskich ubrane w barwne regionalne i ludowe stroje, niosąc chleb, wieńce i inne dary z zebranych zbiorów.

W korowodzie przemaszerują również władze gminy, zaproszeni goście, zespoły obrzędowe i śpiewacze oraz sołtysi i mieszkańcy.

2. Wiejskie jadło - prezentacja lokalnych  potraw kulinarnych połączona z dekoracją stołów. Smaczne jadło wiejskie będzie przygotowane i wystawione przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Każdy uczestnik dożynek będzie mógł skosztować wiejskich tradycyjnych specjałów. Potrawy będą serwowane obficie, zgodnie z lokalną i ojczystą tradycją.

3. Degustacja potraw kulinarnych podczas obchodów uroczystości święta plonów- planowany udział w uroczystości 200 osób.;

4. Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, którego bezpośrednim celem jest kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych związanych ze Świętem Plonów oprócz promowanie walorów wsi polskiej;

5. Występy estradowe. Na scenie swoje umiejętności zaprezentują: kapela ludowa z obrzędem dożynkowym, orkiestra dęta oraz zespoły wokalne.

6. Stoisko towarzyszące, w tym:
- stoisko z rękodziełem ludowym;

7. Promocja projektu pod postacią:
- banery - 2 szt.;
- plakaty - 30 szt.;
- smyczne promocyjne - 200 szt.;
- balony - 500szt.

Banery zostaną umieszczone na głównej  scenie oraz na stoisku kulinarnym, plakaty zostaną odpowiednio wcześniej umieszczone na tablicach ogłoszeń we wszystkich miejscowościach terenu gminy, smycze promocyjne oraz balony będą bezpłatnie rozdawane wśród wszystkich uczestników przez pracowników urzędu gminy podczas trwającej imprezy.

Zakładane efekty rzeczowe na poziomie:

- produktu:
1. organizacja korowodu dożynkowego składającego się z przedstawicieli lokalnej społeczności Gminy Puchaczów- 1 korowód; - dekoracja   korowodu dożynkowego i jego uczestników w: tzw. kotyliony, wianków na głowę  uplecionych ze zbóż  i kwiatów, dekoracja w bukiety kwiatowe trasy przemarszu korowodu dożynkowego oraz sceny dożynkowej.
Kotyliony - 50 szt.;
Wianki na głowę - 10 szt.
2. Zakładane efekty rzeczowe na poziomie produktu: - organizacja stoiska promocyjno-degustacyjnego, na którym będą serwowane smaczne tradycyjne i lokalne potrawy - 1 stoisko;
3. Zakładane efekty rzeczowe na poziomie produktu: - talerzyki jednorazowe - 300 szt.;- widelce jednorazowe - 300 szt.; - kubeczki jednorazowe- 300 szt.;- ręczniki papierowe - 10 szt.; - folia aluminiowa i folia spożywcza - 10 szt.;- serwetki - 400 szt./opak.
4. Zakładane efekty rzeczowe na poziomie produktu: - organizacja konkursu: 3 miejsca konkursowe oraz 2 wyróżnienia - 1 konkurs; - nagrody konkursowe/rzeczowe - 3 nagrody; - nagrody /wyróżnienia /rzeczowe- 2 nagrody; - puchary Wójta Gminy Puchaczów  za 3 miejsca konkursowe- 3 puchary; dyplomy za 3 miejsca konkursowe oraz za  2 wyróżnienia- 5 dyplomów;
5. Zakładane efekty rzeczowe na poziomie produktu; występ kapeli ludowej - 1 występ; - występ orkiestry dętej - 1 występ; - występ młodzieżowego zespołu wokalnego - 1 występ;
6. Zakładane efekty rzeczowe na poziomie produktu: - stoisko z rękodziełem ludowym - 1 stoisko;
7. Zakładane efekty rzeczowe  na poziomie produktu: - banery- 2 szt.; - plakaty- 30 szt.;- smycze promocyjne - 200 szt.; balony -500 szt.

- rezultatu:
1.  korowód dożynkowy - 1 korowód;
2. dożynki jako impreza promująca lokalne potrawy kulinarne oraz dekorację stoiska ukierunkowaną na tradycję ludową - 1 impreza ( 1 dożynki);
3. promocja lokalnych walorów kulinarnych; - promowanie lokalnych tradycyjnych potraw;
4. przeprowadzenie 1 konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy; - przeprowadzenie w/w konkursu podczas 1 imprezy dożynkowej;
5. kultywowanie tradycji ludowej  i zarazem ratowanie od zapomnienia  starych pieśni i przyśpiewek ludowych, gwary;
6. kultywowanie tradycyjnych umiejętności rękodzielniczych; - zachowanie i pielęgnacja lokalnej tradycji ludowej,świadczącej o tożsamości lokalnej;
7. podniesienie świadomości społeczeństwa lokalnego realizacji projektu i udziale UE w jego realizacji; zwiększenie aktywności społeczności lokalnej w projektach realizowanych z udziałem dofinansowania UE.

- oddziaływania:
1. zwiększenie aktywizacji społeczności lokalnej poprzez kultywowanie tradycji i obrzędów kultury ludowej związanej z obchodami Święta Plonów; zwiększenie integracji społeczności lokalnej - promocja walorów wsi polskiej;
2. promowanie tradycyjnych lokalnych produktów kulinarnych związanych z dożynkami; zwiększenie aktywizacji społeczności lokalnej poprzez rozwijanie i popularyzację tradycji kulinarnej;
3. popularyzacja obyczajów, tradycji  ziemi rodzinnej, wśród lokalnej społeczności, w  szczególności symboli Święta dożynkowego jakimi są i chleb i wieniec dożynkowy;
5. zachowanie i przekazanie młodym pokoleniom tradycji rękodzieła ludowego i zwyczajów ludowych, podtrzymywanie kultury i twórczości ludowej.
6. promowanie i ocalanie od zapomnienia tradycji związanej z muzyką i śpiewem ludowym;  podtrzymywanie pięknych polskich zwyczajów ludowych, które rozweselają i łączą ze sobą ludzi; poprawa wizerunku gminy oraz promocja lokalnych talentów  muzyczno-wokalnych.

 

 Zakończenie realizacji projektu pod nazwą,,Dożynki gminne – Puchaczów 2012” na podstawie umowy: 00905-6930-UM0341687/11, z dnia 8 grudnia 2011 r.

W ramach działania 413,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ‘’ objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów.

Operacja została zakończona 26 sierpnia 2012 roku.

Realizacja projektu miała na celu:
- Organizację korowodu dożynkowego;
- Organizację stoiska degustacyjnego z tradycyjnymi, lokalnymi potrawami lokalnymi;
- Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy;
- Występ orkiestry dętej, kapeli ludowej, młodzieżowego zespołu lokalnego;
- Organizację stoiska z rękodziełem ludowym;
- Promocję projektu pod postacią: banerów, plakatów, smyczy promocyjnych i balonów.
 
Cel projektu: Kultywowanie miejscowych obrzędów i zwyczajów, tradycji ziemi rodzimej, promowanie lokalnej twórczości kulturalnej i artystycznej.

Cele szczegółowe operacji: Popularyzacja obyczajów, tradycji dziękczynienia za plony i dary ziemi. Zachowanie i przekazanie młodym pokoleniom tradycji rękodzieła ludowego, zwyczajów ludowych, promowanie lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej. Dożynki były również wyrazem podziękowania dla rolników za ich ciężką pracę na roli.

Cel operacji został osiągnięty i przyczynił się niewątpliwie do zachowania dziedzictwa kulturowego wsi, aktywizacji mieszkańców i wzmocnienia kapitału społecznego na obszarze LGD,,Polesie”.
Połączenie obrzędów dożynkowych z biesiadowaniem wpłynęło pozytywnie na ożywienie lokalnej tradycji, a działania przeprowadzone w ramach projektu zmobilizowały społeczność lokalną do wspólnej pracy i wszelkich inicjatyw.
Działania przeprowadzonego projektu przyczyniły się także do promocji lokalnych talentów muzyczno – wokalnych, popularyzacji tradycji kulinarnej i twórczości ludowej, podtrzymania polskich zwyczajów ludowych i wykreowania pozytywnego wizerunku gminy.

Mariusz Brzozowiec

Dożynki gminne – Puchaczów 2012 - galeria

 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
Dożynki gminne – Puchaczów 2012
 
piątek, 21 lipca 2017
202 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Danieli, Wawrzyńca, Wiktora
Program 500 +
Fundusz Alimentacyjny
Świadczenia Rodzinne
Mapa Gminy
Senior_Wigor
Odnawialne Źródła Energii
Film Promocyjny Gmina Puchaczów -Dobre miejsce
Gazeta -wiesci z gminy
Wirtualny Spacer
BAZA FIRM
SONDA
Orlik 2012 -1
Urząd Gminy Puchaczów, ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów, pow. łęczyński, woj. lubelskie
tel.: 081 7575012, fax: 081 7575765, email: puchaczow@lubelskie.pl
NIP: 713-10-45-716, Regon: 000550143
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI